choose

choose
[tʃu:z] v ընտրել. choose picture/seat/the right moment նկար/տեղ/հարմար պահ ընտրել. There is nothing to choose Ընտրելու բան չկա. be chosen as ընտրվել որպես. (գերադասել, նախընտրել) He chose to stay at home Նա գերադասեց տանը մնալ. What would you choose to do? Ի՞նչ կնախընտրեիք անել. just as you choose ինչպես կուզենաք. He cannot choose but obey Նրան մնում է միայն հնազանդվել, Նա չի կարող չհնազանդվել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • choose — W1S1 [tʃu:z] v past tense chose [tʃəuz US tʃouz] past participle chosen [ˈtʃəuzən US ˈtʃou ] [I and T] [: Old English; Origin: ceosan] 1.) to decide which one of a number of things or people you want →↑choice ▪ It took us ages to choose a new… …   Dictionary of contemporary English

 • choose — [ tʃuz ] (past tense chose [ tʃouz ] ; past participle chosen [ tʃouzn ] ) verb intransitive or transitive *** to decide which you want from a number of people or things: Do you feel that you chose the wrong career? choose from: There is a huge… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Choose — Choose, v. t. [imp. {Chose}; p. p. {Chosen}, {Chose} (Obs.); p. pr. & vb. n. {Choosing}.] [OE. chesen, cheosen, AS. ce[ o]san; akin to OS. kiosan, D. kiezen, G. kiesen, Icel. kj[=o]sa, Goth. kiusan, L. gustare to taste, Gr. ?, Skr. jush to enjoy …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Choose Me — theatrical poster Directed by Alan Rudolph Produced by …   Wikipedia

 • Choose — Choose, v. i. 1. To make a selection; to decide. [1913 Webster] They had only to choose between implicit obedience and open rebellion. Prescott. [1913 Webster] 2. To do otherwise. Can I choose but smile? Pope. [1913 Webster] {Can not choose but} …   The Collaborative International Dictionary of English

 • choose — [cho͞oz] vt. chose, chosen, choosing [ME chesen, cheosen < OE ceosan < IE base * ĝeus , to taste, relish > L gustare, Goth kausjan] 1. to pick out by preference from what is available; take as a choice; select [to choose a book at the… …   English World dictionary

 • choose — choose, select, elect, opt, pick, cull, prefer, single are comparable when they mean to fix upon one of a number of things as the one to be taken, accepted, or adopted or to make such a determination. Choose commonly implies both an act of… …   New Dictionary of Synonyms

 • Choose — may refer to: Choice, the act of judging the merits of multiple options and selecting one of them for action Binomial coefficient, a mathematical function describing number of possible selections of subsets ( seven choose two ) Morra (game), a… …   Wikipedia

 • choose — (v.) O.E. ceosan choose, taste, try (class II strong verb; past tense ceas, pp. coren), from P.Gmc. *keusanan (Cf. O.Fris. kiasa, O.S. kiosan, Du. kiezen, O.H.G. kiosan, Ger. kiesen, O.N. kjosa, Goth. kiusan choose ), from PIE root …   Etymology dictionary

 • choose — choose; mis·choose; …   English syllables

 • choose — I verb act on one s own authority, adopt, appoint, be disposed to, be resolute, be so minded, co opt, commit oneself to a course, cull, decide, deligere, desire, determine, determine upon, discriminate, discriminate between, do of one s own… …   Law dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”